AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

DSCN00711 2.bmp-for-web-large-1148415752 dscn1656 freddy_endre DSCF0481 dscn1782 Ovre 005_0001 dscn1776 Fluesona 010_0001 PIC00032 oivind14_2 øystein4,8 kg Øystein,Steinar,Frank tista_004_500 PICT1336 Nedre 005_0001 annelise_johne dscn1756 isfiske_2005 DSCN0015 DSCN1812 Tista. vinter 044 IMG_0001 Ovre 009_0001 PIC000022
  • PDF

Vedtekter for Arbeidernes Jeger- og Fiskeforening, Halden

§1.- Foreningens formål

  a.

- er å organisere alle jakt og fiskeintresserte i Haldendistriktet til et samlet arbeide for å fremme en rik vilt og fiskebestand gjennom et systematisk kulturarbeide og ved å arbeide for hensiktsmessige frednings bestemmelser.

  b. 

- er å  skape økt forståelse for menneskets ansvar for den levende natur og  herunder legge forholdene best mulig tilrette for jakt, fiske, friluftsliv og andre aktiviteter innenfor en miljømessig forsvarlig naturforvaltning.

  c.

- er å samarbeide med med det stedlige kommunestyre, offentlige myndigheter,  grunneiere og andre institusjoner.

  d.

- er å ivareta medlemmenes interesser, drive aktiv informasjonsvirksomhet om regler og tilbud foreningen har innom jakt, fiske, friluftsliv og andre aktiviteter.

  e.

- er å drive et bevisst og målrettet ungdomsarbeide innom alle foreningens aktiviteter . 

§2 - Medlemskap.

 a.

Medlem av foreningen kan enhver bli som er enig i dens lover og formål.

  b.

Etthvert medlem som handler uhederlig, ukollegialt eller som begår brudd mot foreningens vedtekter eller beslutninger eller som  på annen måte beviselig søker motarbeide eller skade foreningen eller blir tatt for ulovligheter i forbindelse med jakt og fiske også i områder foreningen ikke disponerer, kan av styret utelukkes/ekskluderes. Utelukket medlem kan innanke for det ordinære årsmøte. Ved gjentagelse bortfaller ankeretten. Det utelukkede medlems appellinstans er førstkommende ordinære årsmøte og hos fylkeslaget.

 c.

Det er ethvert medlems plikt å verne om sin forening ved å støtte dens tillitsmenn, møte fram på møtene, samtidig våke over og være behjelpelig med

å sørge for at de fattede beslutninger blir overholdt.

 

§3 - Kontingenten

 a.

Kontingenten  fastsettes på det ordinære årsmøtet og gjelder for et år om gangen. Det må 2/3 flertall til for å få forandret  kontingenten til foreningen. 

NJFF bestemmer selv deres del av kontingenten.

 b,

Kontingenten betales forskuddsvis med 1.år av gangen. Medlemmer som ligger etter med kontingentinnbetalingen, vil normalt bli strøket fra medlemslistene av Njff og styret uten at foreningens krav på skyldig kontingent frafalles. 

  c.

Ved sykdom,arbeidsledighet o,l kan styret gjøre unntak fra bestemmelsene i punkt b.

  d.

De medlemmer som avtjener verneplikten i førstegangstjeneste har rett til et års fritak av AJFF's andel av årskontingenten.

  e.

Æresmedlemmer har fri kontingent.

 

§4 - Foreningens styre

  a.

Foreningen ledes av et hovedstyre bestående av 7 medlemmer.Leder, nestleder, sekretær, kasserer, studiesekretær, 2 styremedlemmer ,

3 varamedlemmer hvorav første varamedlem sitter i styret.  Første varamedlem skal  være ungdomsutvalgslederen og sitter i hovedstyret. 2 eller 3 varamann inkalles til styremøte hvis noen av de andre i styret ikke kan møte.

Alle valg av tillitsmenn til foreningsverv skal velges på årsmøtet.

  b.

Leder og studiesekretær er på valg hvert år.

Nest leder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Nest leder og kasserer og et styremedlem velges det ene år og sekretær og et styremedlem det andre år.

Leder, nestleder og kasserer velges med absolutt flertall.

 c.

Det skal  velges utvalgsledere og medlemmer til alle utvalg/komiteer

for et år om gangen.

Disse utvalgene er: Fiskeutvalg, Klekkeriutvalg, Jaktutvalg, Lerdueutvalg, Ungdomsutvalg, Klubbavisa, Fest og huskomiteen, Hyttekomiteer til hyttene. Disse utvalg/komiteer vil normalt ha 5-9 medlemmer. 

Det skal videre velges:

En valgkomite som skal være bestående av 3 medlemmer.

En kvinnekontakt.

To revisorer med et varamedlem.

To kontaktpersoner for storviltbanen i Svensdalen.

 

§5 - Møter.

Årsmøtet:

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen i januar måned. Årsmøtet skal være annonsert i lokalavisa senest tre uker før det avholdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest

2 uker før årsmøtet. Alle forslag til årsmøtet skal være lagt frem på et styremøte slik at styret kan ha sin innstilling til forslaget.

På årsmøtet skal følgende behandles: 

1. Valg av ordstyrer og referent.(Konstituering).

2. Beretning fra hovedstyret, samt beretning fra hvert i årets løp fungerende utvalg/komiteer. Unntak fra dette er valgkomiteen

3. Regnskap i revidert stand.

4. Forslag i fra styret og inkomne forslag.

5. Styrets forslag til budsjett.

6. Fastsettelse av kontingenten.

7. De i vedtektene fastsatte valg i §4.

8. Valg av delegater til landsmøtet da dette holdes.

  b.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når 1/3 av medlemmene skriftlig begrunnet ønsker dette eller når styret finner det nødvendig.

 c.

Medlemsmøter bør avholdes 2 - 4 ganger årlig eller når styret finner det nødvendig.

Medlemsmøter skal annonseres i lokalavisa ca. en uke i før det avholdes.

Forutsatt at møtet er gjort kjent i klubbavisa minst tre uker før møtet.

  d.

Styremøter avholdes så ofte lederen finner det nødvendig, eller når en i styret forlanger det. (Det er som regel et møte i måneden utenom sommermånedene juni-juli)

Utvalgsledere får innkallelse til et utvidet styremøte hvert kvartal. Der de har stemme og forslagsrett. Hvis en utvalgsleder er i hovedstyret fra før, skal en annen fra utvalget møte frem.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av styrets medlemmer er tilstede, derav leder eller nestleder.

 

§6 - Styrets fullmakter/plikter og oppgaver.

Det er styrets plikt å lede foreningen i overenstemmelse med formålet og de lovlig fattede vedtekter og beslutninger som ikke må være i strid med forbundets opptrukne retningslinjer.

Hovedstyret skal gi retningslinjer for virksomheten til utvalg/komiteer.

og være behjelpelig med å sette opp arbeidsprogram for utvalgene.

Hovedstyret skal ved behov opprette nye utvalg og bestemme hvor mange det er som skal være i de enkelte utvalga. Dette vil skje i sammråd med utvalgslederen.

Hovedstyret har fullmakt til å avgjøre om et medlem skal få æresmedlemskap eller andre påskjønnelser for stor innsats i foreningen gjennom mange år.

Ved forhandlinger om nye prosjekter skal hovedstyret være løpende orientert og ved undertegnelse av nye kontrakter skal alltid minst en i fra hovedstyret være med å godkjenne og signere.

Hovedstyret plikter å sende årsberetning og liste over tillitsvalgte til fylkeslagets sekretær senest 14 dager etter avholdt årsmøte.

 

§7 - Utvalgenes plikter og oppgaver.

 Utvalgene plikter å :

 - Sette opp en skriftelig arbeidsplan for året som legges frem til godkjennelse på årets første styremøte.

 - Sende rapporter til grunneiere som skal ha dette i følge  kontrakter og ellers utføre det som er satt opp i arbeidsplanen.

 -  Melde i fra til hovedstyret hvis det er ting i arbeidsplanen som ikke lar seg gjenomføre i løpet av året.

 - Sette opp klubbmesterskap straks terminlista har kommet ut. Dette gjøres kjent i klubbavisa og skal annonseres i lokalavisa senest 1 uke i forveien

 - Levere inn årsrapport og evt regnskap i god tid før årsmøtet. Årsrapporten skal  inneholde: avholdte og avlyste klubbmesterskap,dugnader, m.m.

 - Sende stevneresultater til fylkeslagets sekretær senest 14 dager etter avholdte terminlisteførte stevner som utvalget har stått for.

 

§8 - Avstemning. Alle saker hvor ikke annet er bestemt avgjøres avstemning med minnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders stemme dobbeltstemme.  

Bevilgningsaker skal være ledsaget av styrets innstilling.

§9 - Oppløsning.

a.

Beslutning om oppløsning av foreningen kan fattes på det  ordinære årsmøtet med 4/5 flertall. Forslaget om oppløsning framsettes skriftlig og begrunnet og skal være styret i hende innen 15.desember.

b.

Oppløses foreningen skal dens eiendeler tilfalle forbundet. Eiendelene skal da brukes til vilt og fiskepleie i Halden kommune.

§10 - Vedtektsforandring Forslag til forandring av disse vedtekter må leveres skriftlig til styret innen 15.desember, og på årsmøtet kreves det 2/3 flertall for at det skal være et godtjent vedtak.

Siste forandring vedtatt:  27/11-95

Sist oppdatert mandag 12. mars 2012 18:08

You are here Vedtekter