AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Historisk perspektiv

  • PDF

Utdrag fra boken: FREDERIKSHALDS OG FREDERIKSSTENS HISTORIE INDTIL 1720 av C. O. MUNTHE år 1906
 
Tistedalselven (Teistaaen) har grundlagt Halden. Allerede tidlig var Laksefisket i den strømsterke Elv anseet for en Herlighed ved Egnen. Sigurd paa Gymtein (nu Gimmen) tilkjøbte sig saaledes 1341 en Lod i dette Fiske, og omtrent samtidig nævnes blandt Kongens Jordegods i Id Tinglag endel af Vestre Os med tilhørende Laksefiske. De værdifuldeste Fiskerettigheder har vistnok fulgt de paa hver sin Side af Elvemundingen liggende Gaarde Vestre og Østre Os, men hvor betydeligt Laksefisket her end kan have været, nogen By kunde dog ikke vokse op derved, nærmest blev det vel en smuk Indtægtskilde for Jord-drotten og Levebrød for nogle faa Strandsiddere og Husmænd under Gaarden.

Først ved Trælasthandelens Opkomst kunde der efterhaanden skabes flere Livsbetingelser og større Forhold ved Tistedalselven, og Haldens første Fremvekst har saaledes været betinget af denne Næringsveis Udvikling og specielt været knyttet til Os Gaards Historie.

ovre_tista
 
Utdrag fra boken: FREDRIKSHALD I 250 AAR (1665-1915) av O. Forstrøm - utgitt år 1915

Den, som nu tildags fra fæstningsfjeldet eller fra en av de andre høider omkring fredrikshald lar øiet vandre utover byen, vil ikke ha let for at forestille sig, hvorledes det saa ut dernede i dalbunden for nogen hundrede aar siden. Nu har tætte husklynger, bordtomter og brygger grodd utover i bugten og elveoset, hvor der dengang bare var vand eller myrlændte og skogklædte strandkanter.

Selve elvemundingen er nu skutt langt utover; dengang mundet Tista ut omtrent, hvor broen nu er, og det korte løp eller rettere sagt elveos fra dens sidste stub utover høiden ved Porsnesmyren hadde da et ganske andet utseende. Strid og ubændig i flomtiden bredte elven sig utover og hadde skaaret op landet i holmer paa begge sider med grunde løp imellem.

Bugten, hvori Tista faldt, blev derfor ganske anderledes bred og vid end nu. Langs Knardalsbergene, hvor vandet somme steder skyllet op mot fjeldets fot, levnet det bare en smal stripe land, bøide saa i en vid runding indover og skar ret over mot elvemundingen. Længst ute gik vandet like op under Rødsberget.

Her som andetsteds i vort land grodde skogen i den ældste tid tæt og kraftig ned mot vandet. Langt ned i 17OO-tallet fandt man inde i byomraadet vældige røtter i grunden, naar man grov til kjeldere. Men et stykke op fra elven var der ryddet mark med dyrkede jorder, navnlig paa nordsiden. Det var de to Osgaarder paa hver sin side av elven, som begge hadde sit navn av beliggenheten ved dens munding, Østre Os, omtrent hvor Søndre Fredrikshald nu ligger, og Vestre Os paa elvens nordside. Ved den lille vik under Knardasfjeldet var askeskogen hugget ut og hadde git plads for en bondegaard, Eskeviken. Anden dyrket mark saa man ikke her nede. Rød hørte i gammel tid sikkerlig under Os.

Det var en bortgjemt krok av landet, denne trakt. Dalføret var trangt og oplandet litet. Id var nærmest at anse for en skogbygd, og Berg hadde trods sine sletter for det meste bare mindre gaarder. Vestre Os gjør en undtagelse; men det kom tidlig paa adelige hænder. Der var saaledes ingen storbønder i disse bygder, som formaadde at gjøre sig gjældende. Vi hører derfor saagodtsom intet til denne trakt i sagatidens historie. Kun ser vi, at der i borgerkrigenes tid streifer oprørsflokker om her som overalt i Viken. Vi hører om, at ribbungernes anfører Knut Jarl i 1227 lot sine skibe slæpe fra Idefjorden op i Glommen, og nogen aar efter kjæmpet et par flokker av varbelger og birkebeiner paa Lille Idesletten under gaarden Solberg. Sikkerlig har bønderne i disse bygder tat del i det farlige oprør, som i 1436, i Erik av Pommerns tid, strakte sig saagodtsom over hele det søndenfjeldske Norge og reistes av den mægtige Ogmund Sigurdssøn Bolt. Id skibrede, der omfattet Id, Berg, Rokke og Asak, var nemlig Ogmund Bolts forlening; bønderne her var hans folk og har saaledes vel først og fremst været med i reisningen.  

 
Fra ældgammel tid av har bønderne i disse bygder søkt ned til fjorden. Ulændte som disse trakter var, var fjorden den bedste færdselsvei. Hit ned maatte de ogsaa for at faa det uundværlige salt. Let og rikelig som tilgangen var paa brændsel i gamle dage, drev man saltkokeri rundt om fjordkanterne. Man kokte simpelthen sjøvandet ind i aapne kjedler, som hadde sin plads i en bod eller et træskur. Inde i Idefjorden, omtrent ved Folkeaaens nederste løp (Sundholmanes), laa der et betydelig- saltkokeri, som endog Kronen i 1300-tallet hadde part i, likesaa laa der et ved stranden under Remmengaardene. Dette hjemmevirkede salt var dog temmelig slapt og dudde kun daarlig til at bevare fødemidler; det avløstes derfor efterhaanden av det spanske salt, som de fremmede fartøier bragte med sig, der gjestet fjorden for at handle med bønderne. Allikevel holdt saltkokningen sig længe i fjordtrakterne her, til ut i 1700-tallet, ialfald paa Bohuslensiden.

Ned til Tistedalselven tydde ogsaa bønderne for at drage den korte vei op til Porsnesfossen og faa malt sit korn ved kvernene der. Og det var ikke bare den nærmest omboende befolkning; men helt nede fra Bohuslen, hvor der var litet av fossefald, kom man fra gammel tid til Porsneskvernene. Vi har et interessant vidnesbyrd om denne gamle færdsel i et dokument fra omkring 1721, like efter den store nordiske krig: Det er en ansøkning fra bønderne paa Viksiden -"Wij samtl. almoge paa Svenska sijdan af de indtill Frederichshall nastliggande Socknar" - om at de, nu da der er blit fred og man igjen "kan bruka handel och wandel tilsammans paa begge sijdor," maa faa male sit korn paa Nordre Porsnes kverner uten at betale konsumtionsavgift, naar de blot "efter gammal sedvana gifva qvarnarne sin Thull och Skatt." Kan de ikke bli kvit hin avgift, blir de nødt til" antingen til Skåningsforsen eller andre oss mycket obelagligt liggande qvarnar låta vårt gods paa hästryggen med stor bekostning hänföra."

nedre_tista

Tidlig har strandsittere og fiskere slaat sig ned ved elven og bugten. I hine tider var der jo en rigdom paa fisk i sjø, i fjord og elv, som man nu knapt gjør sig nogen forestilling om. Aalefisket under Eskeviklandet og laksefisket i Tistedalselven omtales saaledes tidlig. Selv en saa fjerntliggende gaard som Gimmen paa Id erhvervet sig omkring 1340 part i laksefisket i Tista. Ellers hørte vel omtrent al fiskeretten i elven til Osgaardene, og netop ved nævnte tid fortæller et dokument os at kongen eide en del i Vestre Os med tilliggende fiske. Mange av strandsitterne var vel derfor ogsaa fra først av arbeidere, husmænd o. lign. under Osgaardene, som eide al grunden her.

Nogen større betydning kunde dog ikke alt dette faa. Der maatte være ganske anderledes kraftige betingelser tilstede, om en by skulde vokse frem. Det var Tistedalselven, som skapte disse, og det skedde paa samme vis som ved saa mange andre byer paa vor syd kyst, hvor elver fløt gjennem rikt skoglænde. Prægtige vandfald tillot anlægget av en mængde sagbruk, og elven bar tømmer, bord og planker paa sin ryg ut til en rolig og lun havn, hvor de fremmede fartøier indfandt sig, kjøpte tømmer, bragte varer med sig og fremkaldte liv og rørelse.

Den første begyndelse til den senere saa omfattende og livlige trælastvirksomhet er navnlig at søke i hollændernes opkjøp av trævirke rundt om paa vore kyster. De drog helt ind i bunden av de trangeste fjorder med sine skuter for at hente rundlast, bjelker og skurtommer, som de siden forædlet i sit hjemland. Navnlig fra 1400-tallet er denne fart i livlig gjænge. To til tre gange om aaret kommer en  hel flaate av hollandske fartøier ind mot kysten av vort land for saa at sprede sig vestover og østover. Og i nærsagt hver en liten havn, ved hvert et litet elveos blir der en lasteplads, hvor bønderne møter frem med sit tømmer. Og slik var det ogsaa her i fjorden. Ved Sponviken - allerede dets navn fortæller, at det var en tømmerplads, ved Svinesund, Knivsø, ved Tistas, folkeaaens og Berbyelvens utløp og vistnok flere andre steder langs fjordranden blev der bragt tømmer ned til salg. Og det var ikke bare gran og furu, Som blev utskibet i form av spirer og bjelker, planker og mastetrær, men der var ogsaa en rigdom paa løvskog dengang, ask og lind og asp og or, som skaffet virke til stav o.lign., og ek til skibsbygning. Forøvrig tok ogsaa danske smaafartøier del i dette opkjøp.

Imidlertid hadde vel denne omsætning endnu nærmest karakteren av smaahandel, forenet som den gjerne var med byttehandel. Foruten sine bjelker og spirer solgte bønderne ogsaa fra gammel tid av tjære, skind og fedevarer til de fremmede og tok varer igjen i bytte. Et større opsving fik trælastvirksomheten først, da vandsagene kom i almindelig­ bruk, og- der kunde foregaa en utskibning i det store av skaaren last.

Vandsager var vistnok kjendt her i landet i slutten av 1400 eller begyndelsen av 1500-tallet, og omkring 1530 er de kommen i almindelig bruk. Er kjendskapen til vandsagene, som der har været formodet, kommet hit til Østlandet fra Sverige, hvor de allerede var i bruk i 1466, saa ligger det nær at tro, at sagbruk allerede temmelig tidlig er kommet til anvendeIse i Tistas vasdrag. Det tidligste sikre vidnesbyrd derom har man dog først fra 1538, idet en kongelig ordre kræver forsendelse av 1000 sagdeler (planker) fra Svinesund, d.v.s. fra Idefjordstrakten, hvor altsaa vandsagene da var i almindelig bruk fjorden rundt.

Her i fjorden har da den betydeligste utførsel Snart samlet sig om Tista, som med sin vandmængde og mange fossefald og med den gode havneplads ved sit utløp bød paa saa mange fordele. Hovedparten av virksomheten har Osgaardene med sin heldige beliggenhet tat i sin haand. Begge hadde en hel del leilændingsgaarder og underbruk, Østre Os opover Id og Vestre Os i Bergs sogn; til begge har der like for haanden ligget svære skogstrækninger, som straks blev gjenstand for hugst. Denne virksomhet blev drevet, baade mens Vestre Os var krongods og de kongelige lensmænd residerte der, og kanske ikke mindst efterat det i 1579 gik over paa private hænder og som herregaard fik rike og mægtige adelsmænd til eiere.

I konkurransen om trælasthandelen hadde adelen fulstændig overtaket over de andre stænder. Som de største jordgodseiere var de adelige at betragte som den tids kapitalister, og deres privilegier gav dem en avgjort fordel. De var saaledes fritat for told paa de deler (bord og planker), som var skaaret paa sager, der stod paa sædegaardenes eller herregaardenes grund. Egentlig var forutsætningen, at det var eierne selv, som skulde drive sagen, men efterhaanden utstraktes ogsaa retten til sager, som vel stod paa deres sædegaardes grund, men var forpagtet til andre, ja de drev det endog dertil, at trælast, som de selv indkjøpte av bønderne, slap fri for avgift. Adelens bestræbelser gik derfor fremfor alt ut paa at slaa under sig mest mulig av jordgods med skog og elver og fossefald. Det vrimler i de gamle dokumenter fra denne tid av kjøp og makeskifter av eiendommer, og det i ikke ringe utstrækning med kronen, som snart gav tapt i konkurransen. Ved de bekvemt liggende fosser bygges der en mængde sager, som de adelige eiere ikke bare selv bruker, men som ogsaa tildels utleies eller bortforpagtes. Der var i 1661 i Id len 29 sager, som stod paa adelig gods og var skattefrie; de skar aarlig 465000 deler. Samtidig var der 8 saakaldte "ufrie" sager, som skar aarlig 93 000 deler.

Det er saaledes fuldstændig i stilen, naar størsteparten av Tista op igjennem ved 1600-tallets begyndelse er paa adelige hænder. Landet paa begge sider av elvemundingen faar nu samme eier, idet lensherren til Id og Marker, Gerlof Nettelhorst, som allerede besad Vestre Os, ogsaa erhverver en part av østre Os. Tistedalsfossene laa, ialfald for en del, under Veden herregaard, hvortil der hørte ikke mindre end 11 sager. Dennes eier, den mægtige kansler Jens Bjelke, skaffet sig ogsaa ved makeskifte med kronen parter i de nærliggende eiendommer Vestre og Lille Bjørnestad samt Orød, vistnok allesammen skoggaarder paa denne tid, og Krappetofossen, som laa under Herrebrøden i Rokke, hadde ogsaa Jens Bjelke ret til som eier av denne herregaard.

Naar saa endelig kjøbmænd i Kristiania og Fredriksstad har rettigheter i vasdraget, saa sees, at dette har været gjenstand for en overmaade livlig trafik med fløtning og sagskur.

Og al denne trafik faar sit endelige samlingspunkt nede ved elvernundingen; alt det tømmer, som fældes i det norske opland og kjøpes fra vide strækninger over Dal og Vermeland, som fløtes ned gjennem Tista og skjæres ved dens fosser, det blir oplagt og utskibet dernede. Her blir arbeide for mange hænder, haandverks­ drift og smaahandel, kortsagt alt det næringsliv følger efter, som naturlig samler sig, hvor et sted faar bymæssig bebyggelse. Adskillig styrke gir det det lille samfund, at enkelte av de rike kristiania- og fredriksstadborgere, som hadde interesser at vareta i vasdraget, har bolig paa stedet. Paa forholdsvis kort tid vokser saaledes "Halden" op til et ret anselig ladested. Arent Berentsen omtaJer i sin "Danmarckis og Norgis fructbar Herlighed" (trykt i 1665) "de navnkundige Ladesteder Moss og Halden, hvilke tvende ere af de 4 fornemste Ladesteder udi Norge".

Gerlof Nettelhorst - oprindelig en indvandret liflandsk adelsmand - er et typisk eksempel paa, hvorledes jordgods ophopedes paa enkelte hænder. Paa denne kant av landet eide han foruten det store Osgods ogsaa de to Berby-gaarder med deres vældige skoger, sæterbol, fossefald, rike laksefiske o, s. v" endvidere Vestre Golden og Sollausen; Berby fik han gjort til sædegaard. Længere nede paa Id hadde han herregaarden Bø, hvorunder ogsaa Vevlen dengang hørte. I det hele eide han 6 herregaarder.

Det var saaledes paa Osgaardenes grund, at Halden bygdes op og fra først av paa landtungen paa Tistas sydside...

 

You are here Historisk perspektiv